czwartek

Odpowiedzialność za zobowiązania

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Zakres odp. spółdzielni za jej zobowiązania, odpowiedzialność członków organów spółdzielni.

Odpowiedzialność spółdzielni:

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

W razie niewypłacalności spółdzielni (tj. gdy według sprawozdania finansowego spółdzielni ogólna wartość jej aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań) następuje ogłoszenie jej upadłości.

Zgodnie z przepisami ustawy członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Członek spółdzielni uczestniczy jednak w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

Za czynności, które zostały dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie.

Natomiast za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie. Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego.

Odpowiedzialność członka zarządu oraz RN spółdzielni:

Członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

Wskazane osoby ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę poniesioną przez spółdzielnię, zarówno majątkową, jaki niemajątkową. Z uwagi na brak ograniczenia w przepisie zakresu obowiązku odszkodowawczego obowiązek naprawienia szkody obejmuje zarówno stratę rzeczywistą, jak i utracone korzyści. Odpowiedzialność występuje jedynie, jeśli szkoda powstaje przez zachowanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni. Odpowiedzialność ta jest oparta na zasadzie winy. Odmiennie jednak niż na zasadach reżimu odpowiedzialności deliktowej, to nie spółdzielnia winna wykazać zachodzenie winy po stronie członka zarządu, rady, likwidatora, lecz te osoby muszą wykazać, iż ich zachowanie, choć sprzeczne ze prawem lub statutem, nie było zawinione. Podstawą odpowiedzialności jest tzw. wina domniemana

Wobec członków organów spółdzielni stosuje się zwykły wzorzec staranności, nie podwyższony tak jak w przypadku KSH. Członkowie organów ponoszą odpowiedzialność jedynie za niezachowanie zwykłej, należytej staranności, której można wymagać od osoby o takich kwalifikacjach i doświadczeniu, choćby osoba ta, ze względu na swoje kwalifikacje i doświadczenie, nie była predysponowana do pełnienia funkcji członka zarządu, RN, likwidatora.

Jeśli jednak w organie spółdzielni zasiada osoba, dla której taka funkcja należy do zawodowo wykonywanej działalności, na zasadach ogólnych również w jej przypadku miernik staranności, wyznaczający zakres odpowiedzialności za szkody poniesione przez spółkę wskutek zachowania takiej osoby, jest podwyższony do poziomu należytej staranności profesjonalisty.

Przesłanki odpowiedzialności członków organów spółdzielni:

 • powstanie szkody,
 • zawinione działanie lub zaniedbanie w rezultacie czego dochodzi do niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych obowiązków,
 • związek przyczynowy między działaniem (zaniechaniem) a szkodą.

  Odpowiedzialność karna członków organów spółdzielni:

  Dokonana 03 czerwca 2005 nowelizacja ustawy Prawo spółdzielcze zaostrzyła odpowiedzialność karną członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni za niegospodarność.

  Do ustawy zostały wprowadzone przepisy karne zgodnie z którymi:

 1. osoby biorące udział w tworzeniu spółdzielni, członkowie zarządu lub rady oraz likwidatorzy, którzy działają na szkodę spółdzielni, podlegają karze pozbawienia
  wolności do lat 5 i
  grzywnie.
 2. członkowie zarządu oraz likwidatorzy, którzy nie zgłaszają wniosku o upadłość spółdzielni pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółdzielni, podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 3. członkowie organów spółdzielni albo likwidatorzy, którzy wbrew przepisom ustawy:
 4. nie poddają spółdzielni lustracji,
 5. nie udzielają lub udzielają niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi, nie dopuszczają go do pełnienia obowiązków lub nie przedkładają stosownych dokumentów,
 6. nie udostępniają członkom spółdzielni protokołu lustracji,
 7. nie zwołują walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo zebrań grup członkowskich poprzedzających zebranie przedstawicieli, podlegają grzywnie albo
  karze ograniczenia wolności.
 8. członkowie organów spółdzielni albo likwidatorzy, którzy ogłaszają dane nieprawdziwe albo przedstawiają je organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi, podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Linki sponsorowane

  DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
  Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

  ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

  tel. (061) 86-888-05

  podatki@matysiak-kancelaria.pl

  www.ksiegowa-poznan.pl