czwartek

Likwidacja spółdzielni

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Likwidacja spółdzielni (postawienie spółdzielni w stan likwidacji, przebieg, zakończenie likwidacji, likwidatorzy)

Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:

 • z upływem okresu, na który w myśl statutu została utworzona,
 • wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej liczby wskazanej w statucie lub w ustawie, jeżeli w terminie 1 roku spółdzielnia nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości (spółdzielnia liczy co najmniej 10 członków, a spółdzielnia produkcji rolnej co najmniej 5 członków, członków, o ile statut nie wymaga liczby większej).
 • wskutek uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach odbytych w odstępie co najmniej dwóch tygodni (tzw. likwidacja dobrowolna) (w takim jednak przypadku spółdzielnia może przed upływem roku od dnia podjęcia drugiej uchwały walnego zgromadzenia o likwidacji przywrócić swoją poprzednią działalność na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów).
 • Wskutek uchwały właściwego związku rewizyjnego w przypadku gdy:
 • działalność spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe naruszenia prawa lub postanowień statutu,
 • spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa,
 • spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej.

          Uchwałę związku rewizyjnego, o której mowa powyżej spółdzielnia może zaskarżyć do sądu w ciągu sześciu tygodni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

  Konsekwencje likwidacji:

 1. likwidator nie może zawierać nowych umów, chyba że jest to konieczne do przeprowadzenia likwidacji,
 2. likwidator może z upoważnienia związku rewizyjnego w którym spółdzielnia jest zrzeszona dokonywać czynności, które wymagają uchwały walnego zgromadzenia lub rady spółdzielni jeżeli ich zwołanie napotyka na trudności,
 3. z dniem wpisania do KRS otwarcia likwidacji wygasają uprzednio udzielone pełnomocnictwa podlegające wpisowi do KRS,
 4. do nazwy spółdzielni dopisuje się "w likwidacji",
 5. likwidator po zgłoszeniu wniosku o likwidacji do KRS i powiadomieniu związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, powiadamia o tym finansujące banki oraz organy finansowe, ogłasza w "Monitorze Spółdzielczym" zawiadomienie o otwarciu likwidacji, wzywają wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 m-cy od daty ogłoszenia, sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji oraz listę zobowiązań i sporządza plan finansowy likwidacji spółdzielni i plan zaspokojenia zobowiązań,
 6. likwidator kończy działalność, zaspokaja wierzycieli (równowartość wierzytelności niewymagalnych i spornych składa do depozytu sądowego),
 7. likwidator dokonuje stosunkowej wypłaty udziałów, nie wcześniej niż 6 m-cy od ogłoszenia wzywającego wierzycieli w Monitorze Spółdzielczym. Pozostały majątek spółdzielni zostaje przeznaczony na cele określone w uchwale ostatniego walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała nie zawiera stosownego wskazania, likwidator przekazuje nieodpłatnie na cele społeczne lub spółdzielcze.

  Zakończenie:

  Po zakończeniu likwidacji – likwidator przedstawia Walnemu Zgromadzeniu (WZ) sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji. Po zatwierdzeniu likwidacji likwidator zgłasza wniosek o wykreślenie spółdzielni z rejestru oraz przekazuje dokumenty oraz księgi na przechowanie.

  Likwidatorem może być członek ostatniego Zarządu bądź osoba wybrana przez WZ. Likwidator może nie być członkiem spółdzielni. Likwidatorem może być także osoba prawna. Likwidator może być odwołany przez organ, który go wyznaczył. Po wykreśleniu spółdzielni z rejestru likwidator odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za wyrządzone im szkody, które powstały z niedopełnienia przez niego ustawowych obowiązków.

  Linki sponsorowane

  DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
  Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

  ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

  tel. (061) 86-888-05

  podatki@matysiak-kancelaria.pl

  www.ksiegowa-poznan.pl